Obsługa spółek handlowych

  • przygotowywanie i konsultowanie projektów statutów, umów spółek, ich zmian, regulaminów organów i innych dokumentów kształtujących ład korporacyjny, protokołów, uchwał, oświadczeń, pełnomocnictw, sprawozdań i innych dokumentów walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych i zarządów, komitetów audytu itp., 
  • udział w posiedzeniach organów, w tym przewodniczenie walnym zgromadzeniom, 
  • doradztwo przy wykonywaniu obowiązków właścicieli i członków organów;
  • modelowanie prawnych ram działalności Klientów, restrukturyzacji, przekształceń, łączeń, podziałów, 
  • pomoc w sporach korporacyjnych (pozasądowych i sądowych),