Specjalizacje

Usługi na rzecz emitentów i posiadaczy instrumentów finansowych oferowanych i notowanych na rynkach zorganizowanych – oferty, transakcje, wezwania.
Wsparcie emitentów i posiadaczy akcji, udziałów, certyfikatów, obligacji, weksli inwestycyjnych itp. nie wprowadzonych do obrotu – transakcje, M&As, zarządzanie relacjami z akcjonariatem.
Pomoc dla klientów – spółek handlowych i ich wspólników w zakresie prawa korporacyjnego i corporate governance.
Wdrożenia i bieżące wsparcie przedsiębiorców w zakresie systemów zapewniania zgodności z prawem, zarządzanie ryzykiem prawnym działalności.
Pełny zakres prawnej obsługi biznesu: prawna organizacja i optymalizacja działalności, prawne aspekty relacji handlowych i kooperacyjnych, prawo zatrudnienia, spory sądowe, windykacja należności, sukcesja.
Wsparcie klientów – osób fizycznych w relacjach z przedsiębiorcami, spory z bankami, ubezpieczycielami i innymi instytucjami finansowymi.