Specjalizacje

Dla przedsiębiorców / obsługa bieżąca

Wspieramy bieżącą operacyjną działalność naszych Klientów będących przedsiębiorcami, realizując wraz z nimi czynności w zakresie:

 • tworzenia i negocjacji umów zawieranych przez Klientów,
 • prawnych aspektów oferowania usług i sprzedaży towarów,
 • prawa ochrony konsumentów,
 • prawa ochrony danych osobowych,
 • prawnych aspektów działalności w internecie (e-commerce), w tym sprzedaży elektronicznej,
 • prawnych aspektów sprzedaży na odległość,
 • odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,
 • podatków i innych obowiązków publicznoprawnych przedsiębiorców,
 • prawa pracy i zatrudnienia, w tym kontraktów menedżerskich, programów motywacyjnych, samozatrudnienia, korzystania z pracy czasowej,  
 • zarządzania wierzytelnościami i postępowań windykacyjnych,  
 • postępowań sądowych, arbitrażowych, egzekucyjnych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych,
 • negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych,
 • zamówień publicznych, w tym: opiniowania i analizy prawnej warunków zamówień i umów, budowy konsorcjów wykonawczych, konstrukcji ofert, audytu postępowań, realizacji środków prawnych (pozasądowych i sądowych), reprezentacji stron postępowania przed Krajowa Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i sądami powszechnymi,
 • prawa budowlanego.