Specjalizacje

Dla instytucji finansowych

W ramach wsparcia prawnego dla instytucji rynków finansowych kancelaria Tatar i Wspólnicy sp. k., niezależnie od ogólnej obsługi prawnej tych instytucji, świadczy na ich rzecz specjalistyczne usługi w następującym zakresie:

 • wsparcie prawne w procesach tworzenia instytucji finansowych (podmiotów licencjonowanych i administracyjnie nadzorowanych, działających na rynku finansowym) m.in.: domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy emerytalnych,
 • doradztwo w toku postępowań o udzielenie zezwoleń niezbędnych dla działalności instytucji finansowych,
 • modelowanie prawnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych, z uwzględnieniem wymogów stawianych przez podmioty nadzorujące,
 • wsparcie prawne w zakresie bieżącej działalności instytucji finansowych obejmujące w szczególności:
  • prawne aspekty sprzedaży usług finansowych oraz innych usług licencjonowanych, zarówno klientom detalicznym jak i profesjonalnym,
  • funkcjonowanie i tworzenie nowych produktów, tworzenie i modyfikowanie towarzyszącej im infrastruktury prawnej,
  • compliance – analiza otoczenia prawnego instytucji, opracowywanie i analiza regulaminów, procedur i innych regulacji wewnętrznych w kontekście compliance,
  • doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania w instytucjach finansowych systemów audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i nadzoru zgodności działalności z prawem,
  • relacje z regulatorem - organem nadzorującym: doradztwo i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, w tym postępowaniach kontrolnych i nadzorczych,
  • wsparcie prawne w zakresie kształtowania relacji z kontrahentami, agentami, podwykonawcami i dostawcami outsourcingu,
  • wsparcie lub podwykonawstwo (również outsourcing) dla departamentów: prawnych, compliance, kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego.